Хөтөлбөрийн бүлэгМонгол хэл 100 %Монгол хэл 70%, Гадаад хэл 30%Монгол хэл-50% Гадаад хэл-50%Ур чадвар-70% Монгол хэл, Математик, Физик, Нийгмийн ухааны аль нэг нь-30%Монгол хэл 50%, Ур чадвар 50%Монгол хэл 50%, Математик 50%Монгол хэл 50%, Монголын түүх 50%Монгол хэл-50% Нийгмийн тухай мэдлэг-50%Монгол хэл 70%, нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 100%Математик 70%, Физик 30%Математик 70%, Гадаад хэл 30%Математик 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Математик 70%, Газарзүй 30%Математик 50%, Гадаад хэл 50%Математик 50%, Физик 50%Математик-50% Ур чадвар-50%Математик 30%, Ур чадвар 70%Физик 100%Физик 70%, Математик 30%Физик 70%, Гадаад хэл 30%Хими 100%Хими 70%, Математик 30%Хими 70%, Физик 30%Хими 50%, Биологи 50%Хими 50%, Математик 50%Хими 50%, Гадаад хэл 50%Биологи 100%Биологи 70%, Математик 30%Биологи 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Биологи 50%, Математик 50%Газарзүй 100%Газарзүй 70%, Гадаад хэл 30%Газарзүй 50%, Биологи 50%Нийгмийн тухай мэдлэг 100%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Гадаад хэл 30%Нийгмийн тухай мэдлэг 70%, Математик 30%Гадаад хэл 100%Гадаад хэл 70%, Нийгмийн тухай мэдлэг 30%Гадаад хэл 50%, Нийгмийн тухай мэдлэг 50%Монголын түүх 100%Монголын түүх 50%, Нийгмийн ухаан 50%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Хими, Биологи аль нэг нь 30%Ур чадвар 70%, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг аль нэг нь 30%

Математик 70%, Газарзүй 30%

Бүлэг II-5. Ерөнхий шалгалт – Математик 70%, Газарзүй 30%

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Сургуулийн нэр
041304 Аялал жуулчлалын менежмент Орхон их сургууль
ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
Олон улс судлалын дээд сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
053201 Геодези ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
053203 Геологи  Ховд их сургууль
Монголын үндэсний их сургууль 
073101 Газар зохион байгуулалт (Газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт) ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
073103 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Улаанбаатарын их сургууль
081102 Хөрс судлал, агрохими ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль
101501 Аялал жуулчлал  Монголын үндэсний их сургууль
Их засаг олон улсын их сургууль
Дорнод их сургууль