МЭДЭЭЛЭЛ
МИНИЙ СОНГОЛТ-МИНИЙ ИРЭЭДҮЙ” СУРГАЛТ, ӨДӨРЛӨГ