МЭДЭЭЛЭЛ
2019-2020 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам