МЭДЭЭЛЭЛ
2020-2021 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам