МЭДЭЭЛЭЛ
АЙМАГ, ОРОН НУТГААС ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ