Оюутан элсүүлэх үйл ажиллагааны хуваарь

Аймаг, орон нутгаас МИДСК-ын гишүүн их, дээд сургууль, коллежид 2017 онд оюутан элсүүлэх үйл ажиллагааны хуваарь

БҮРТГЭЛ:

 

 

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ

 

 

ОНООНЫ ЖАГСААЛТ

 

 

ХУВААРЬ СОНГОЛТ:

 

 

НЭМЭЛТ ХУВААРЬ СОНГОЛТ:

 

 

МИДСК-ын ЭЛСЭЛТИЙН САЛБАР КОМИСС