Олон улс судлалын дээд сургууль

Улс төр судлал

Ур чадвар: Олон улсын улс төрийн харилцааны үндэс болсон гэрээ, хэлэлцээрийн улс төрийн агуулгыг тайлбарла, хэрэглэх: олон улсын гэрээ, хэлцэлийн талаар улс төрийн шийдвэр гаргах, үйлдэл хийх

  • Төрийн ба төрийн бус болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд олон улсын харилцааны улс төрийн ёс, дэг журмыг сахих явдлыг хангах; олон улсын харилцааны гэрээний асуудлуудыг практик дээр шийдвэрлэх чадвартай байх

  • Олон улсын харилцааны баримт бичиг зохиох, мэргэжлийн зөвлөгөө, дүгнэлт өгөх, олон улсын төрийн бодлогын актуудыг хэрэглэж чадах

  • Олон улсын харилцааны сурталчилгаа хийж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд олон улсын гэрээ, улс төрийн бодлогын тусламж үзүүлэх

Ажлын байр: Улс төрч  мэргэжлээр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь  мэдлэг чадвараа байнга хөгжүүлснээр  улс орондоо  улс төрийн ямар ч албан  тушаалын өндөрлөгт  хүрч  ажиллах чадварыг эзэмшсэн байх болно.