Мандах их сургууль

Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар, ажлын байр

 Хөтөлбөрөөр олгох ур чадвар, ажлын байр

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөрөөр олгох  ур, чадвар

Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажиллаж болох чиглэл, ажлын байр

Сонгон судлах багц хичээлүүд

Олгох зэрэг

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

http://mandakhburtgel.edu.mn/2012-04-16-02-11-59/20120917-8/2015-11-06-00-53-44.html

 

 

Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, жижиг дунд аж ахуйн нэгж болон корпорацийн санхүүгийн тайланг СТОУС-д нийцүүлэн бэлтгэх                                  

Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилгээ хийж, өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах  

Санхүү, банк, татварын болон бусад харилцагч байгууллага хүмүүстэй тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулах                                    

Үйлдвэрлэлийн зардал, өртгийн тооцоо, удирдлагын бүртгэлийн шаардлагатай судалгаа, дүгнэлт мэдээ, тайлан гаргах                         

Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүлээн авах, тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзлийн шалтгааныг шинжилж, дүгнэлт өгөх

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, түүний бодлого, технологийг тухай байгууллагын онцлогт нийцүүлэн боловсруулж, мөрдүүлэх

Санхүүгийн хэлтэс (алба)-ийн дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч ( санхүүч)

Ахлах нягтлан бодогч

Тооцооны нягтлан бодогч

 

 

Аудит

Банк

Татвар

Англи хэл

Мэдээлэлийн систем

Нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын бакалавр

САНХҮҮ, БАНК

http://mandakhburtgel.edu.mn/2012-04-16-02-11-59/20120917-8/2015-11-06-00-55-07.html

 

 

Компанийн санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсуулж шийдвэр гаргах, төслийн үр ашигт үнэлгээ өгөх, санхүүгийн арга хэрэгслүүдийн оновчтой хослолыг хангах

Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүлээн авах, тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзлийн шалтгааныг шинжилж, дүгнэлт өгөх

Банк санхүүгийн мэдээллийн технологийг ашиглан өгөгдөл, тайлан боловсруулах, шинэ мэдлэг олж авах, бүтээлчээр тасралтгүй бие даан суралцах чадвар

Банкны нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийх

Хадгаламж зээлийн бодлого боловсруулж, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн шийдвэр гаргах

Байгууллагын санхүүгийн шинжилгээ хийж,   нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны үр ашгийг тооцож, эрсдэлийг тодорхойлох, бууруулах арга замыг тогтоох

Судалгааны үр дүнг тайлагнах, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа явуулах

Санхүүгийн тайлан болон бусад мэдээлэлд тулгуурлан компанийн санхүү, компанийн өнгөрсөн, өнөө үеийн нөхцөл байдал, ирээдүйн чиг хандлага болон ашиг,  орлого олох боломжийг тооцоолох

Санхүүгийн менежер/ шинжээч/ захирал

Хөрөнгө оруулалт болон  эрдсэлийн удирдлагын менежер

Үнэт цаасны брокер, дилер

Зээлийн шинжээч, эдийн засагч

Нягтлан бодогч

 

 

 

 

 

 

МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

http://mandakhburtgel.edu.mn/2012-04-16-02-11-59/20120917-8/2015-11-06-00-54-14.html

 

Компьютерийн үйлдлийн систем суулгах, сүлжээ үүсгэх, ажлын програмын орчин бүрдүүлэх

Аж ахуйн нэгж байгууллагын танилцуулга веб хуудас хөгжүүлэх болон динамик веб хуудас зохиох, хөгжүүлэх, тест хийх, Интернетийн орчинд байршуулах, Олон нийтийн сүлжээнд холбох  

Бүртгэлийн болон удирдлагын мэдээллийн систем зохиох, хөгжүүлэх, тест хийх, тайлан гаргах

Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийн системд дүгнэлт хийх сайжруулах загвар гаргах

Програм хангамжийн төслийн өртөг тооцоо гаргах, баг бүрдүүлэх, удирдах

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, түүний бодлого, технологийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн боловсруулж мөрдүүлэх

Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж санхүүгийн тайлан гаргах

Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилгээ хийж, өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах

Мэргэжлийн англи хэлээр бичих, орчуулах

Төслийн удирдагч

Системийн шинжээч

Ахлах програмч

Програмч

Байгууллагын мэдээлэл технологи хариуцсан ажилтан

 

 

Мэдээллийн системээр мэргэшсэн компьютерийн ухааны бакалавр 

 

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

http://mandakhburtgel.edu.mn/2012-04-16-02-11-59/20120917-8/2015-11-06-00-54-38.html

 

 

 

Компьютерийн үйлдлийн систем суулгах, сүлжээ үүсгэх, ажлын програмын орчин бүрдүүлэх

Аж ахуйн нэгж байгууллагын танилцуулга веб хуудас хөгжүүлэх болон динамик веб хуудас зохиох, хөгжүүлэх, тест хийх, Интернетийн орчинд байршуулах, Олон нийтийн сүлжээнд холбох  

Бүртгэлийн болон удирдлагын мэдээллийн систем зохиох, хөгжүүлэх, тест хийх, тайлан гаргах

Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийн системд дүгнэлт хийх сайжруулах загвар гаргах

Програм хангамжийн төслийн өртөг тооцоо гаргах, баг бүрдүүлэх, удирдах

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, түүний бодлого, технологийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн боловсруулж мөрдүүлэх

Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж санхүүгийн тайлан гаргах

Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилгээ хийж, өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах

Мэргэжлийн англи хэлээр бичих, орчуулах

Төслийн удирдагч

Системийн шинжээч

Ахлах програмч

Програмч

Байгууллагын мэдээлэл технологи хариуцсан ажилтан

 

 

 

 

Програм хангамжаар мэргэшсэн компьютерийн ухааны бакалавр