Отгонтэнгэр их сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Төгсөгчдөд олгох чадвар, дадал, мэдлэг

 •  Сургалтын арга барилын олон хувилбаруудаас оновчтойг сонгон авч хэрэгжүүлэх
 • Бага насны хүүдийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх
 • Хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр судалгаа хийх, судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгөх
 • Хувилбарт сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Хүүдийн хэл яриа,сэтгэхүйг хөгжүүлэх
 • Бана насны хүүхдийг бие бялдарын хувьд эрүүл чийрэг өсгөж хөгжүүлэх, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дадал эзэмшүүлэх
 • Хүүхэд өөрийгөө илэрхийлэх, бусдыг хүндэтгэн харилцах, ардын ёс заншлыг танин мэдэхэд нь туслах
 • Хүүдийн эрх ашгийг хамгаалахад эцэг, эх, асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах, тэдэнд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх
 • Заах арга мэргэжлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлэх
 • Хүүхдийг хайрлан тэдэнтэй эв дүйтэй харьцах
 • Сургалтын үйл ажиллагааны эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах

Ажлын байр, албан тушаал

 • Цэцэрлэгийн багш
 • Цэцэрлэгийн арга зүйч
 • Цэцэрлэгийн эрхлэгч
 • СӨНХБ мэргэжлээр багшлах