Отгонтэнгэр их сургууль

Бизнесийн удирдлага

Бизнесийн удирдлагын бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Төгсөгчдөд олгох чадвар, дадал, мэдлэг

 • Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх чадвартай
 • Шинжлэн судлах, шийдэл гаргах ур чадвартай
 • Мэргэжлийн дагуу бүх аж ахуйн нэгж байгууллагууд, банк, санхүү, бизнесийн болон, худалдааны байгууллагуудад ажиллах чадвартай
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын төсөл, төсөв хийж гүйцэтгэх, судалгаанд ашиглагддаг арга зүйг эзэмшсэн байх, иж бүрэн төлөвлөгөө гаргах ур чадвар эзэмшсэн байна.
 • Дотоодын болон олон улсын худалдаанд шаардлагатай мэдлэг ур чадвар эзэмшинэ.

Ажлын байр , албан тушаал

Дараах байгууллага, аж ахуйн нэгжид санхүүч, санхүүгийн менежер, эдийн засагч

 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага
 • Татварын байгууллага
 • Даатгалын байгууллага
 • Боловсролын байгууллага
 • Төсвийн байгууллага, ТӨУҮГ
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын хүний нөөцийн менежер
 • Олон улсын худалдааны байгууллагад менежер