Отгонтэнгэр их сургууль

Санхүү, банк

Санхүү, банк бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Төгсөгчдөд олгох чадвар, дадал, мэдлэг

 • Банк, санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлан, тооцоо гаргах
 • Банк, санхүүгийн байгууллагын удирдлага түүний өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөх
 • Санхүүгийн тайлан боловсруулах, санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх
 • Эдийн засгийн үзэгдэл юмсын хоорондын шүтэлцээ, уялдаа холбоо, хамаарлын судалгаа хийж гүйцэтгэх
 • Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
 • Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах
 • Бизнес төсөл боловсруулах
 • Хөрөнгийн үнэлгээ хийх
 • Санхүүгийн зах зээлийн мэдээллийг олж авах, ашиглах, мэдээлэлд боловсруулалт хийх
 • Олон улсын байгууллагуудын онцлог, нийгэм соёлын ялгаатай байдлыг танин мэдэж өөртөө ашигтайгаар ашиглах, гадаад худалдаа эрхлэх, гадаад худалдааны нөхцлүүдийг эдийн засгийн үүднээс ашиглах, төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг ашиглах
 • Гадаад худалдааны гэрээ хийх, гаалийн бүрдүүлэлт хийж, хилээр бараа оруулж гаргах, бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгаа хийх, үнэ тогтоох, гадаад зах зээлийг судлах үнэлэх

Ажлын байр , албан тушаал

Дараах байгууллага, аж ахуйн нэгжид санхүүч, санхүүгийн менежер, эдийн засагч

 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага
 • Татварын байгууллага
 • Даатгалын байгууллага
 • Боловсролын байгууллага
 • Төсвийн байгууллага, ТӨУҮГ