Отгонтэнгэр их сургууль

Эрх зүй

Эрх зүйн бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Төгсөгчдөд олгох чадвар, дадал, мэдлэг

 • Эрх зүйн суурь хэм хэмжээ, онол , үзэл баримтлалын шинжлэх ухааны ололтыг үнэлэх, ашиглах, тайлбарлах, хэрэглэх арга зүйд суралцсан
 •  Хууль зүйн шинжлэх ухааны тулгуур ойлголт, түүний бүрдэл хэсгийг танин мэдсэн байх
 • Үндэсний эрх зүйг олон улсын эрх зүй болон эрх зүйн бусад бүлтэй харьцуулах мэдлэг, арга зүй эзэмшсэн
 • Эрх зүйн үзэгдэл, харилцааг задлан шинжлэх, дүгнэлт хийх арга зүй эзэмшсэн
 • Эрх зүйн хэм хэмжээг тайлбарлах, хэрэглэх арга ажиллагаанд суралцсан байх
 • Хэрэг, маргаанд эрх зүйн дүн шинжилгээ хийх, хууль зүйн санал дүгнэлт боловсруулах, шийдвэр гаргах .
 • Хууль тайлбарлах, сонгох, хэрэглэх арга зүй эзэмшсэн
 • Эрх зүйн баримт бичгийн төсөл боловсруулах арга ажиллагаа эзэмшсэн
 • Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх арга, соёл, ёс зүйд суралцсан
 • Хувь хүний болон иргэний эрх, эрх чөлөө, ардчилсан ёс, хууль дээдлэх зарчим, шударга ёсыг эрхэмлэдэг.
 • Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүйг сахин биелүүлдэг болж төгснө

Ажлын байр, албан тушаал

 • Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, нотариатч
 • Мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч
 • Гэрээний мэргэжилтэн, хуулийн зөвлөх
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэжилтэн
 • Патентийн итгэмжлэгдсэн ажилтан
 • Иргэний гэр бүлийн бүртгэл, мэдээллийн ажилтан
 • Мэргэжлийн хяналтын байцаагч
 • Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан