Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Банк санхүүгийн менежмент- Индекс – 041201

Банк санхүүгийн менежмент- Индекс – 041201

• Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, санхүү банкны менежментийн чиглэлээр  мэргэшсэн, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцэн хөгжих чадвартай, өндөр ёс зүйтэй бизнесийн удирдлагын чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

• Банк болон банк бус санxүүгийн байгууллагын бүртгэл тайлан тооцооны ажлыг биe даан гүйцэтгэx, зоxион байгуулаx, xянаж шалгаx, задлан шинжилж дүгнэлт гаргаx,

• Зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийх, хадгаламж, зээлийн бодлого боловсруулах, актив, пассивын менежментийн шийдвэр гаргах, байгууллагын санхүүгийн шинжилгээ хийх, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний менежмент маркетингийн оновчтой шийдвэр гаргах, банкны нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадвар олгоно.

 Ажлын байр

• Санхүүгийн менежер

• Хөрөнгө оруулалтын болон эрсдлийн удирдлагын менежер

• Зээлийн эдийн засагч

• Нягтлан бодогч

• Харилцагчийн үйлчилгээний менежер

• Санхүүгийн хяналт, шалгалтын ажилтан (аудитор)

• Теллер

• Дээрхи мэргэжлийн чиглэлээр сургалт судалгааны байгууллагад ажиллана.