Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Худалдаа, гаалийн менежмент 041601

Худалдаа, гаалийн менежмент 041601

• Гадаад дотоод худалдаа, гаалийн чиглэлээр ажиллах бүрэн чадвартай мэргэжилтэн болно.

• Гаалийн харилцаанд оролцогч байгууллага (гаалийн мэдүүлэгч, гаалийн зуучлагч, тээвэрлэгч, гаалийн баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эзэмшигч банк, даатгалын байгууллагад, бизнесийн байгууллагуудад мэргэжилтэн

• Мөн төр ба хувийн хэвшлийн бүх төрлийн бизнесийн байгууллагын гадаад, дотоод худалдаа, гадаад эдийн засгийн харилцааны мэргэжилтэн