Идэр их сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
Салбар сургууль Мэргэжлийн чиглэл Индекс ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо Бүлэг
Багшийн  1 Нийгмийн ухааны багш D011403 Нийгмийн тухай мэдлэг 100% 400 XI
2 Монгол хэл-уран зохиолын багш D011407 Монгол хэл 100% 400 I
3 Англи хэлний багш D011409 Монгол хэл 70%
Гадаад хэл 30%
400 II
4 Сэтгүүлч D032101 Монгол хэл  50% 400 III
Ур чадвар 50%
5 Нийгмийн ажил D092301 Нийгмийн тухай мэдлэг 70% 400 XII
Гадаад хэл 30%
Бизнесийн  6 Бизнесийн удирдлага (Англи хэл дээр) D041301 Математик 50%  400 IX
Гадаад хэл 50%
7 Маркетинг D041401 Математик 70%          Нийгмийн тухай мэдлэг 30% 400 VII
8 Менежмент  (Уул уурхайн) D041302 Математик 70%          Нийгмийн тухай мэдлэг 30% 400 VII
9 Аялал жуулчлалын менежмент D041304 Математик 70% 400  VIII
Газар зүй 30%
10 Зочлох үйлчилгээ D101301 Гадаад хэл 70% 400 XVI
Нийгмийн тухай мэдлэг 30%
11 Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Математик 100% 400 V
Технологийн  12 Мэдээллийн технологи D061204 Математик 50% 400 X
Физик 50%
13 Программ хангамж D061302 Математик 100% 400 V
14 Компьютерийн сүлжээ D061201 Математик 50% 400 X
Физик 50% 
15 Хүнсний инженерчлэл (Хүнсний технологи) D072101 Хими 50%  400 XIX
Математик 50%
16 Шим тэжээл судлал (Хүнсний эрүүл ахуй) D072102 Хими 50%  400 XIX
Математик 50%
Магистрын хөтөлбөр  1 Бизнесийн удирдлага EO4130101      
2 Социологи EO3140201      
3 Монгол судлал Е02220302      
Орой эчнээ хөтөлбөр 1 Нягтлан бодох бүртгэл D041101      
2 Нягтлан бодох бүртгэл D041101