Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Бага ангийн багш – 011301

Бага ангийн багш – 011301

Монгол улсын түүх, Соёл, зан заншил, Угсаатны зүй, Дэлхийн болон Монголын уран зохиол, Орчин цагийн монгол хэл, Монгол хэл бичиг найруулга зүй, Математик зэрэг хичээлүүдийг заан, бага насны хүүхдүүдэд анхан шатны боловсолын мэдлэг, дадал, чадвар эзэмшүүлнэ. Эдгээр суурь боловсролын мэдлэгийг эзэмшихийн зэрэгцээ хичээл заах арга, сурган хүмүүжүүлэх ухаан, боловсрол судлал зэрэг хичээлүүдийг үзэн заах арга эзэмшүүлж, багшийн ёс зүй, багшлах ажлын мэдлэг чадвар, дадлагтай мэргэжилтэн болгож төгсгөнө, Төрийн болон хувийн хэвшлийн аль ч боловсролын байгууллагад мэргэжлийн чиглэлээр ажиллах, тэрчлэн эзэмшсэн мэргэжлээрээ эрдэм судлалын ажлыг хийх бэлтгэл, мэдлэгтэй боловсон хүчин болж бэлтгэгдэнэ.

Ажлын байр

•  Ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудад бага ангийн багш

•  Бага сургуулиудад бага ангийн багш

•  Бага ангийн сургалт явуулдаг төвүүдэд багш

•  Бага ангийн сургалтын менежер