Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Зам гүүрийн барилга байгууламжийн инженер-073201

Зам гүүрийн барилга байгууламжийн инженер-073201

• Зам гүүрийн байгууллагуудад инженер, даамал, зураг төсөвчин болон конструктор инженерээр ажиллана. Мөн төрийн захиргааны болон нутгийн удирдлагын байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд болон олон нийтийн байгууллагуудад мэргэжлийн чиглэлээр ажиллана.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулиудад багш, судлаачаар ажиллах мэдлэг, дадал,  чадварыг эзэмшинэ.

 Ажлын байр

• Зам, гүүрийн барилгын байгууллагуудад инженер, хэсгийн дарга, конструктор, зураг төсөвчин инженер, хяналтын мэргэжилтэн

• Холбогдох төрийн захиргааны болон нутгийн удирдлагын байгууллагуудад барилга, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтэц хариуцсан ажилтан

• Их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургуулийн багш, судлаач ажилтан

• Замын салбарт хувийн бизнес гардан удирдах