Улаанбаатар эрдэм их сургууль

Мэдээллийн технологи-061204

Мэдээллийн технологи-061204

• Мэдээллийн технологи (MT) гэдэг нэр нь хоёр утгатай. Хамгийн өргөн утгаараа, МТ гэдэг нь компьютинг (тооцоололын арга болон тооцооллын техник)-ийг бий болгох, хөгжүүлэх гэсэн бүх утгыг агуулна. Энэ нь бизнес, засгийн газар, эрүүл мэнд, сургууль болон бусад төрлийн байгууллагын компьютерийн технологийн хэрэгцээг хангасан мэргэжилтэн бэлдэх хөтөлбөр юм.

 Ажлын байр

• Байгууллагын техник болон програм хангамж хариуцсан ажилтан

• Програм хангамж хөгжүүлэгч

• Сүлжээний админ

• Мэдээллийн системийн админ

• Системийн шинжээч

• Зар суртчилгааны дизайнер

• Байгууллагын мэдээллийн системийн аудитор

• Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хамгаалалтын мэргэжилтэн

• Судалгааны төсөл, зөвлөх үйлчилгээний мэдээллийн бааз хариуцсан ажилтан, судлаач