Ховд их сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл 

 

ХИС-ийн бүрэлдэхүүн болон салбар сургууль

Бакалаврын хөтөлбөр нэр

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл

Босго оноо

1

БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Багш, математикийн боловсрол (мэдээлэлзүй-математик)

Математик

400

 

Програм хангамж

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (физик, хими, газарзүй, биологи)

Физик

Хими

Газарзүй

Биологи

400

Хэрэглээний физик

Физик

400

Химийн технологи

Хими эсвэл физик

400

Аялал жуулчлалын менежмент

Газарзүй эсвэл математик,

Мат 70%+Газарзүй 30%

400

 

Газар зохион байгуулалт (газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт)

Геологи*

400

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

Биологи эсвэл математик

400

Ойн аж ахуйн инженер

2

НИЙГЭМ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ СУРГУУЛЬ

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (түүх-нийгмийн ухаан)

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл

Монголын түүх

400

Нийтийн удирдлага

Эрх зүй

400

Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол

Монгол хэл

400

Багш, биеийн тамирын боловсрол

Ур чадвар+монгол хэл эсвэл нийгмийн тухай мэдлэг

400

Нягтлан бодох бүртгэл

Математик,

Мат 50%, Гадаад хэл 50%

400

Бизнесийн удирдлага

400

Үндэсний язгуур урлаг (хөөмэй, тууль)

Ур чадвар+монгол хэл

400

3

ГАДААД ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Монгол хэл

400

Багш, урлагийн боловсрол (дүрслэх урлаг-дизайн)

Ур чадвар+монгол хэл эсвэл математик

400

Багш, гадаад хэлний боловсрол (орос-англи хэл, англи хэл, герман-англи хэл)

Орос хэл эсвэл англи хэл

400

Багш, бага ангийн боловсрол

Монгол хэл 50%, Мат 50%

400

Нийгмийн ажил

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл монгол хэл

400

Гадаад хэлний орчуулга (хятад, япон, солонгос хэлний)

Гадаад хэл эсвэл монгол хэл

400

Архитектур*

Ур чадвар+матемтатик эсвэл гадаад хэл

400

4

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР СУРГУУЛЬ

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Монгол хэл

400

Багш, бага ангийн боловсрол

Монгол хэл 50%, Мат 50%

400

Багш, казах хэл-уран зохиолын боловсрол

Монгол хэл эсвэл гадаад хэл

400

Багш, математикийн боловсрол (мэдээлэлзүй-математик)

Математик

400

Байгаль орчныг хамгаалах технологи

Биологи эсвэл математик

400

Багш, урлагийн боловсрол (дуу хөгжмийн багш)

Ур чадвар+монгол хэл эсвэл гадаад хэл

400

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (түүх-нийгмийн ухаан)

Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Монголын түүх

400