Монголын үндэсний их сургууль

Мэдээлэл технологийн сургууль

Мэдээлэл технологийн сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх  хичээл /Аль нэг хичээлээр/

Босго оноо

Програм хангамж

Мультмедиа технологи

Математик, Физик

400

Систем хөгжүүлэгч

Интернэт вэб технологи хөгжүүлэлт

Мэдээллийн технологи

Cyber secutiry инженер

Өгөгдлийн сангийн инженер

Систем администратор

Мэдээллийн систем

Мэдээллийн системийн менежмент