Монголын үндэсний их сургууль

Боловсрол судлалын сургууль

Боловсрол судлалын сургууль

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөр дэх мэргэшүүлэх чиглэл

ЭЕШ өгсөн байх хичээл

Босго оноо

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл

400

Багш, Бага ангийн боловсрол

Багш, Бага ангийн боловсрол

Багш, математикийн боловсрол

Багш, Математикийн боловсрол

Багш, Мэдээлэл зүй

Багш, Мэдээлэл зүй