Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

ЦЭРГИЙН КОМАНДЫН СУРГУУЛЬ

Бакалаврын боловсрол олгох, мэргэшүүлэх, удирдлагын сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

  1. Ерөнхий цэргийн команд
  2. Зэвсгийн алба
  3. Артиллерийн команд
  4. Зенитийн артиллери, зенитийн зэвсэглэл, радио техник
  5. Пуужин, радио техник
  6. Химийн     алба, хими-технологи
  7. Цэргийн ар тал, эдийн засаг
  8. Менежмент, төрийн захиргаа
  9. Цэргийн сэтгэл зүй