Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬ

Мэргэжлийн боловсрол олгох, мэргэшүүлэх, удирдлагын сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Зэвсэгт хүчний ахлагчийн албыг хөгжүүлэх судалгаа, зөвлөмж.

 1. Автотехникийн засварчин – нярав
 2. Автотехникийн цахилгаанчин
 3. Химичин зааварлагч
 4. Артиллерийн буу /БМ-ны наводчик/
 5. Артиллерийн гал засварлагч
 6. Цэргийн зэвсэглэлийн засварчин- нярав
 7. ЗӨЯС-ийн Радиолокаиын станиын техникч – оператор
 8. ЗӨЯС-ийн цахилгаан техникч – оператор
 9. Цахилгаанчин – дезельчин
 10. Онгои нисдэг тэрэгний хөдөлгүүрийн механикч
 11. Радио локаиийн станцийн оператор    планшетчин
 12. Пуужин чиглүүлэгч станиын оператор  
 13. Цахилгаан холбоо /компьютер сүлжээ/-ний техникч
 14. Радиотелеграфчин
 15. Телефон холбооны нууцлах хэрэгслийн техникч