Үндэсний техникийн их сургууль

САНТЕХНИК, ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ МЭРГЭЖИЛ
  • Барилга, байгууламжийн сантехникийн тоног төхөөрөмж шугам сүлжээний зураг төслийг төлөвлөх, төсөв төлөвлөгөөний дагуу угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлыг удирдах, хийж гүйцэтгэх болон зохион бүтээх
  • Хэрэглэгчийн захиалгын дагуу зураг төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах
  • Сантехникийн тоног төхөөрөмжийн гэмтэл саатлыг илрүүлэн оношлох засварлах хэмжилт тохиргоо хийх
  • Орчин үеийн програмын удирдлагатай иж бүрэн системүүдийн ашиглалт үйлчилгээ явуулах
  • Барилгын сантехник  инженерийн байгууламжийн хийцийн тоног төхөөрөмжийн зураг дүрслэлийг уншиж ойлгох ашиглах чадвар дадалтай байхаас гадна зохион бүтээх баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулах
  • Инженерийн тооцооны орчин үеийн програм ашиглан бодох үйлдвэрлэлийн процесст шаардлагатай томьёолсон тэмдэглэгээ зураг схемийг унших.
  • Судалгаа шинжилгээ хийх үндсэн арга зүйг зохих түвшинд эзэмших.