Үндэсний техникийн их сургууль

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА МЭРГЭЖИЛ
  • Макро, микро эдийн засагт суурилсан зах зээлийн эдийн засгийн байгууллагад ажиллах, түүнийг удирдахдаа орчин үеийн менежментийн арга ухааны оновчтой хувилбарыг сонгох, менежмент сэтгэлгээ сайтай, төсөл хөтөлбөр боловсруулах чадвартай байна
  • Аливаа байгууллагын бизнес төлөвлөгөө, хэтийн үйл ажиллагаанд үнэтэй хувь нэмэр оруулах, байгууллагын маркетинг менежментийг сайжруулах, түүнд хяналт тавих, боловсон хүчин бэлтгэх ажилбаруудыг гүйцэтгэж сурсан байх
  • Багаар ажиллах, багийг бүрдүүлэх, удирдах төслийн менежметийг хэрэгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх:
  • Харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгох, график дүрслэлээр болон бичигээр тайлагнах, хүнтэй харицах үндсэн ур чадвартай байх:
  • Гадаад хэлээр мэргэжилийн мэдээлэл ашиглах чадвартай байх