Үндэсний техникийн их сургууль

“САНХҮҮ БАНК ” МЭРГЭЖИЛ
  • Макро, микро эдийн засагт суурилсан санхүүгийн бүртгэл, тооцоог хийж сурсан байх
  • Марктенгийн зөв бодлого явуулж байгууллагын санхүүг зөв удирдах чадвартай болсон байх
  • Дотоодын болон олон улсын санхүүгийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж сурсан байх
  • Багаар ажиллах, багийг бүрдүүлэх, удирдах төслийн менежметийг хэрэгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх
  • Харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгох, график дүрслэлээр болон бичигээр тайлагнах, хүнтэй харицах үндсэн ур чадвартай байх
  • Гадаад хэлээр мэргэжилийн мэдээлэл ашиглах чадвартай байх