Үндэсний техникийн их сургууль

“МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН БАГШ БОЛОВСРОЛ” МЭРГЭЖИЛ
Ерөнхий боловсролын сургуульд мэдээлэл технологийн багш, компьютерийн сургалтын төвүүдэд багш, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид мэдээллийн техноги хариуцсан ажилтан зэрэг мэргэжлээр төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад ажиллана.