Үндэсний техникийн их сургууль

“АВТО ИНЖЕНЕР” МЭРГЭЖИЛ
  • Автомашины хийцийн элементүүдийг төслөх, дахин тооцох
  • Автотээврийн байгууллага болон техникийн засварын үйлчилгээний төв, тэдгээрийн зохион байгуулалтыг төлөвлөх, төслөх
  • Автозамын хөдөлгөөнийг оновчтой, аюулгүй зохион байгуулах, төслөх
  • Хотын доторх, хот хоорондын зорчигч болон ачаа тээврийн системийг оновчтой зохион байгуулах, үр ашгийг тооцох
  • Автомашины техникийн байдлыг хянах, шалгах
  • Хувь хүний хөгжил, төлөвшил, бичгийн болон харилцааны ур чадвар