Үндэсний техникийн их сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
Индекс
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр дэх мэргэжлийн нэр
ЭЕШ өгсөн байх хичээл
Босго оноо
1
011401
Багш, математикийн боловсрол
(мэдээлэл зүй)
Багш, математикийн боловсрол
(мэдээлэл зүй)
Математик 50%
Мэдээлэл зүй 50%
 
400
2
073102
Архитектур
Архитектур
Математик 100%
400
3
041304
Аялал жуулчлалын менежмент
Аялал жуулчлалын менежмент
Математик 50%
Гадаад хэл 50%
 
400
4
41301
Бизнесийн удирдлага
Бизнесийн удирдлага
Математик 50%
Гадаад хэл 50%
 
400
5
053201
Геодези
Геодези
Математик, эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
6
071302
Дулааны инженер
Дулааны инженер
Математик, эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
7
071305
Цахилгаан хангамж
Цахилгаан хангамж
Математик эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
8
071601
Авто инженер
Авто инженер
Математик эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
9
072401
Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Математик эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
10
073201
Хүрээлэн байгаа орчны инженер
Хүрээлэн байгаа орчны инженер
Математик эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
11
073202
Барилгын инженер
Авто замын барилга
Математик, эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
12
073202
Барилгын инженер
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга
Математик, эсвэл байгалийн шинжлэх ухааны аль нэг хичээл
 
400
13
041201
Санхүү, банк
Санхүү, банк
Математик, нийгмийн ухаан, гадаад хэлний хичээлийн аль нэг шалгалт
 
400
14
023101
Гадаад хэлний орчуулга
Гадаад хэлний орчуулга
Гадаад хэл 100%
400
15
E073202
Барилгын инженер
Барилгын инженер (магистр)
Магистрт элсэх хүн бакалаврын зэрэгтэй байна
16
E071305
Цахилгааны хангамж
Цахилгааны хангамж (магистр)
Магистрт элсэх хүн бакалаврын зэрэгтэй байна
17
F073202
Барилгын инженер
Барилгын инженер (доктор )
Докторт элсэх хүн магистрын зэрэгтэй байна.
!8
F071305
Цахилгааны инженер
Цахилгааны инженер
(доктор)
Докторт элсэх хүн магистрын зэрэгтэй байна.