Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Малын их эмч мэргэжил

Мал эмнэлгийн салбарт сургалт, судалгаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн цогцолбор орчин бүрдүүлж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх