Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Мал зүйч мэргэжил

Мал эмнэлгийн салбарт сургалт, судалгаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, бизнесийн цогцолбор орчин бүрдүүлж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх