Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Загас үржүүлэг, технологи хөтөлбөр

Загас үржүүлэг, технологи мэргэжлийг эзэмшсэнээр