Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн биотехнологи мэргэжил

Хөдөө аж ахуйн биотехнологич мэргэжлийг