Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Биологи-Агнуур зүйн мэргэжил
Биологи-агнуур зүйч мэргэжлийг эзэмшсэнээр мэргэжил, сургалтын орцлог 1. зэрлэг ан амьтны нөөц баялгийг судлах