Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Мэдээллийн систем

 Мэдээллийн системийн менежер, системийн шинжээч, мэдээллийн системийн төслийн менежер, программ зохиогч,