Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Гидромеханик хөтөлбөр

Гидромеханик мэргэжлийг эзэмшсэнээр