Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Цахилгаан хангамж мэргэжлийг эзэмшсэнээр

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага