Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээ

Газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээ, газрын кадастрын мэргэжлийг эзэмшсэнээр