Хөдөө аж ахуйн их сургууль

газрын кадастрын мэргэжил

Газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээ, газрын кадастрын мэргэжлийг эзэмшсэнээр