Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Ойн аж ахуйн инженер

Байгаль орчны болон байгалийн нөөцийг ашиглагч яам, агентлаг