Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Агроном

Агроном мэргэжлийг эзэмшсэнээр