Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Газар тариалангаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй

Фермерийн аж ахуй нэгж байгууллагад ажиллах