Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ мэргэжлийг эзэмшсэнээр