Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөрс судлаач, агрохими

Хөрс судлаач, агрохими мэргэжлийг эзэмшсэнээр