Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Бизнесийн удирлага, эдийн засаг хөтөлбөр

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Бизнесийн удирлага, эдийн засаг хөтөлбөр