Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Бүлгийн жагсаалт
МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛДОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД 
 
д\д
Бүлэг
Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд
Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог тооцох хувь*
 
Ерөнхий шалгалтанд авсан байх шаардлагатай босго оноо
/нийт  авбал зохих онооноос авсан байх шаардлагатай хувь/
Нэмэлт шалгуур
хичээл 1
хичээл 2
1
I бүлэг
 
 
Математик
Физик
хичээл 1 - 100%
хичээл 2 -  50%
  450-иас 650онооны хооронд буюу 56.25%-иас 81,25%
 (хичээл 1-ийн хувьд)
Одтой (*) хөтөлбөрүүд дээр тусгайлсан босго оноо буюу 500-550 оноо
2
II бүлэг
 
 
Хими
Математик
хичээл 1 - 100%
хичээл 2 -  50%
450 оноо буюу 56.25%
(хичээл 1-ийн хувьд)
 
3
III бүлэг
 
 
Хар зураг
Математик
Хичээл 1 - 100%
хичээл 2 - 50%
 500 оноо буюу 62.5%
(хичээл 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
4
IV бүлэг
 
 
Математик
Гадаад хэл /Англи эсвэл Орос хэл/
хичээл 1 - 100%
хичээл 2 -  50%
  450оноо буюу 56.25%
(хичээл 1-ийн хувьд)
 
5
V бүлэг
 
 
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
хичээл 1 - 100%
хичээл 2 -  50%
 500оноо буюу 62.5%
(хичээл 1-ийн хувьд)