Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд /Улаанбаатар/
Сургуулийн нэр
Сургуулийн нэр /Товчилсон/
1
Барилга, архитектурын сургууль
БАС
2
Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль
БУХС
3
Геологи, уул уурхайн сургууль
ГУУС
4
Механик, тээврийн сургууль
МехТС
5
Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль
МХТС
6
Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль
ҮТС
7
Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль
ХШУС
8
Эрчим хүчний сургууль
ЭХС