Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
Индекс
Оюутан элсүүлэх хөтөлбөрийн индекс, нэр
Мэргэжил
Ерөнхий шалгалтын хичээл 1-ийн нэр
Босго оноо (зөвхөн хичээл 1-ийн хувьд)
Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 2-ын нэр
1
*073102
Барилгын инженер
1
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга
Математик
550 оноо
Физик
2
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи
3
Автозамын барилга
4
Усны барилга байгууламж
5
Гүүрийн барилга
2
*073201
Хүрээлэн буй орчны инженер
6
Халаалт, агаар сэлгэлт
Математик
500 оноо
Физик
7
Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ
3
071202
 Үйлдвэрийн экологи
8
Үйлдвэрийн экологийн инженер
Математик
450 оноо
Физик
9
Үйлдвэрийн экологи
10
Усны нөөц экологи
11
Хаягдал боловсруулах технологи
4
071402
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
12
Машины электрон систем
Математик
450 оноо
Физик
13
Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт
14
Механик системийн загварчлал
5
071501
Механик инженер
15
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Математик
450 оноо
Физик
16
Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт
17
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
18
Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж
19
Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат
6
071502
Метал боловсруулах технологи
20
Машин үйлдвэрлэлийн технологи
Математик
450 оноо
Физик
7
071503
Металлурги, металлын технологи /Метал судлал, технологи/
21
Метал судлал, технологи
Математик
450 оноо
Физик
8
*071601
Авто инженер
22
Авто машины ашиглалт, авто аж ахуй
Математик
500 оноо
Физик
23
Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
9
*071602
Нисэх техникийн механик
24
Нисэх техникийн механик
Математик
550 оноо
Физик
25
Авианик
10
053201
Геодези
26
Геодези
Математик
450 оноо
Физик
27
Уул уурхайн маркшейдер
11
*072401
Уул уурхайн ашиглалтын технологи
28
Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Математик
550 оноо
Физик
12
*072402
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
29
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
Математик
500 оноо
Физик
13
053203
Геологи
30
Геологи
14
053205
Геофизик
31
Геофизик
Математик
450 оноо
Физик
15
053204
Гидрогеологи, инженер геологи /Гидрогеологи/
32
Гидрогеологи
16
072403
Өрөмдлөгийн техник, технологи
33
Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи
Математик
450 оноо
Физик
17
072404
Газрын тосны инженер
34
Газрын тосны инженер
18
078802
Биотехнологи
35
Хүнсний биотехнологи
Математик
450 оноо
Физик
36
Хүнсний микробиологи
19
072101
Хүнсний инженерчлэл
37
Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
38
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
20
072102
Шим тэжээл судлал
39
Шим тэжээл судлал
40
Хүнсний чанар аюулгүй байдал
21
072202
Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
41
Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
Математик
450 оноо
Физик
22
072302
Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи
42
Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи
23
072303
Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 
43
Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи
24
072304
Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/
44
Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/
25
082101
Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи 
45
Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи
26
072203
Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи
46
Мебель модон эдлэлийн технологи
27
061303
Мэдээллийн систем
47
Мэдээллийн систем
Математик
450 оноо
Физик
28
061304
Мэдээллийн технологи
48
Мэдээллийн технологи
29
*061301
Компьютерийн ухаан
49
Компьютерийн ухаан
Математик
500 оноо
Физик
30
*061302
Програм хангамж
50
Програм хангамж
Математик
550 оноо
Физик
31
061901
Цахилгаан холбоо
51
Цахилгаан холбоо
Математик
450 оноо
Физик
32
061902
Утасгүй холбоо
52
Утасгүй холбоо
33
061903
Сүлжээний технологи /Холбооны технологи/
53
Сүлжээний технологи
Математик
450 оноо
Физик
34
061303
Системийн аюулгүй байдал
54
Системийн аюулгүй байдал
35
071401
Электрон инженер /Электрон системийн автоматжуулалт/
55
Электрон систем, автоматжуулалт
56
Электроник
57
Эмбедэд систем
36
*071304
Цахилгааны инженер
58
Цахилгаан систем
Математик
550 оноо
Физик
59
Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
60
Цахилгаан системийн автоматжуулалт
37
*071305
Цахилгаан хангамж
61
Цахилгаан хангамж
38
*071302
Дулааны инженер
62
Дулааны цахилгаан станц
Математик
500 оноо
Физик
63
Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж
64
Дулааны процессын автоматжуулалт
39
*071301
Сэргээгдэх эрчим хүч
65
Сэргээгдэх эрчим хүч
40
071303
Хөргөлтийн технологи ба систем 
66
Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем
Математик
450 оноо
Физик
41
071102
Химийн технологи
67
Химийн технологи
Хими
450 оноо
Математик
68
Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи
42
071101
Химийн инженерчлэл
69
Химийн инженерчилэл
43
072301
Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи 
70
Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи
71
Арьс ширний боловсруулалтын химийн технологи
44
*073102
Архитектур
72
Архитектур
Математик
550 оноо
Ур чадвар
73
Архитектур, хот төлөвлөлт
45
*021201
Хувцасны дизайн
74
Хувцасны дизайн
Математик
500 оноо
Ур чадвар
46
*021203
Үйлдвэрлэлийн дизайн
75
Үйлдвэрлэлийн дизайн
47
*021202
График дизайн
76
График дизайн
77
Компьютерийн график дизайн
48
*021204
Интерьер дизайн
78
Интерьер дизайн
Математик
550 оноо
Ур чадвар
49
*041301
Бизнесийн удирдлага
79
Хүний нөөцийн менежмент
Математик
500 оноо
Гадаад хэл
80
Мэдээллийн системийн менежмент
81
Санхүүгийн менежмент
82
Олон улсын бизнесийн менежмент
83
Маркетингийн менежмент
50
041303
Нийтийн удирдлага
84
Нийтийн удирдлага
Математик
450 оноо
Гадаад хэл
51
041302
Менежмент
85
Харилцаа холбооны менежмент
Математик
450 оноо
Гадаад хэл
86
Тээврийн менежмент
87
Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент
88
Хүнсний үйлдвэрийн менежмент
89
Уул уурхайн менежмент
90
Эрчим хүчний менежмент
91
Барилгын менежмент
92
Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент
52
041305
Логистик менежмент
93
Логистик менежмент
53
041304
Аялал жуулчлалын менежмент
94
Аялал жуулчлалын менежмент
54
092301
Нийгмийн ажил
95
Нийгмийн ажил
Нийгмийн тухай мэдлэг
500 оноо
Математик
55
 
Инженерийн бэлтгэл
 
Инженерийн бэлтгэл
Математик
500 оноо
Физик
/Монгол-Германы хамтарсан/