Газарчин дээд сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
Мэргэжлийн нэрс
Сургалтын  хэлбэр
Өгсөн байвал зохих ЭЕШ
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага/оноо/
1
Аялал жуулчлалын менежмент
өдөр
Монгол хэл, Гадаад хэл
400
2
Багш- Сургуулийн өмнөх боловсрол
өдөр,  эчнээ
Монгол хэл
400
3
Багш -Монгол хэл – Уран зохиолын боловсрол
өдөр
Монгол хэл
Гадаад хэл
400
4
Нийгмийн ажил
өдөр
Нийгмийн тухай мэдлэг
 
400
5
Багш - Нийгмийн ухааны боловсрол
өдөр
400
6
 Багш-Нийгэм судлал эрх зүй
өдөр
400
7
Багш-Түүх нийгэм судлал
өдөр
400
8
Багш-Бага ангийн боловсрол
өдөр
Монгол хэл
400
9
Багш-Япон  хэлний боловсрол
өдөр
 
 
Монгол хэл
Гадаад хэл
400
10
Багш-Солонгос хэлний боловсрол
өдөр
400
11
Монгол хэл-Англи хэлний багш
өдөр
400
12
Монгол хэл-Орос хэлний багш
өдөр
400
13
Монгол хэл-Хятад хэлний багш
өдөр
400
14
Багш-Байгалийн ухааны боловсрол
өдөр
Газарзүй
Математик Хими
Биологи
 
400
15
Багш- Газарзүй биологи
өдөр
400
16
Багш- Байгаль шинжлэл
өдөр
400
17
Багш-Газарзүй-Байгаль шинжлэл
өдөр
400
18
Багш- Газарзүй-Эко байгаль хамгаалалт
өдөр
400
19
Менежмент
өдөр, эчнээ
 
 
 
Математек
Гадаад хэл
400
20
Уул уурхайн удирдлага
өдөр, эчнээ
400
21
Зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага
өдөр, эчнээ
400
22
Зочид буудал, маркетингийн удирдлага
өдөр, эчнээ
400
23
Эдийн засагч
өдөр, эчнээ
400
24
Аялал жуулчлал, эдийн засгийн удирдлага
өдөр, эчнээ
400
25
Уул уурхайн эдийн засгийн удирдлага
өдөр, эчнээ
400
26
Эрдэс баялаг эдийн засгийн удирдлага
өдөр, эчнээ
400
27
Геологи
өдөр
Математик
Хими
400
28
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи инженер
өдөр, эчнээ
400
29
Уул уурхайн ашиглалтын технологи инженер
өдөр, эчнээ
 
 
   Математик
Физик
400
30
Цахилгааны инженер
өдөр
400
31
Механик инженер
өдөр,орой
400
32
Геодези
өдөр, эчнээ
400
33
Барилгын инженер
өдөр, эчнээ
400
34
Иргэний барилга
өдөр, эчнээ
400
35
Авто замын барилга
Өдөр, эчнээ
400
36
Нягтлан бодох бүртгэл
өдөр, эчнээ
     Математик
400