Олон улс судлалын дээд сургууль

Эрх зүй

Ур чадвар: Эрх зүйн актыг тайлбарлах, хэрэглэх, хуульд нийцүүлэн аливаа шийдвэр гаргаж хууль зүйн үйлдэл хийх

  • Төрийн 5а төрийн бус болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд  хууль ёс, дэг журмыг сахих явдлыг хангах олон улсын харилцааны эрх зүйн асуудлуудыг практик дээр шийдвэрлэх чадвартай байх
  • Эрх  баримт бичиг зохиох, мэргэжлийн зөвлөлгөө, дүгнэлт өгөх, олон улсын эрх зүйн актуудыг хэрэглэж чадах  эрх зүйн судлагаа хийж, аж ахуйн нэгж иргэдэд эрх зүйн тусламж үзүүлэх

Ажлын байр:Эрх зүйн мэргэжлээр бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшигч нь улс, олон нийт, хувийн секторт мэргэшсэн хуульч, эрх зүйч, өмгөөлөлгч, ноториатчар ажиллана.

Эрхзүйн салбарт эзэмшсэн мэргэжилтэн нь  эрх зүйн акт, баримт бичиг бүтээх, хэрэглэх, хэрэгжүүлэх болон зохион байгуулалт, удирдлага, судалгаа шинжилгээний ажил хийх чадвартай болж олон улсын түвшинд бэлтгэгдэнэ.